Chứng chỉ DipIFR

Chứng chỉ DipIFR

Chứng chỉ Diploma về Chuẩn mực Lập báo cáo Tài chính Quốc tế – DipIFR – là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

Mục tiêu của chương trình DipIFR

Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Học viên cũng được hướng dẫn các áp dụng IFRS cũng như nguyên lý của IFRS. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

 • hiểu, giải thích và áp dụng được được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế
 • áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính
 • xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh
 • chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh

Điều kiện đăng ký học Chứng chỉ DipIFR: 

Đối với học viên muốn học và thi lấy chứng chỉ DipIFR của ACCA, chương trình dành cho:

 • Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán kiểm toán hoặc làm cho các doanh nghiệp khác, được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế
 • Học viên đang làm trong lĩnh vực tài chính nhưng chưa được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc gia, cần đáp ứng yêu cầu sau:
  • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán có liên quan (với thư xác nhận của công ty); hoặc
  • Bằng cấp có liên quan + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
  • Có chứng chỉ ngắn hạn của ACCA về IFRS (Certificate of IFRS) + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
  • Đã hoàn tất chương trình ACCA

Đối với học viên muốn học để cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế, chương trình dành cho:

 • Mọi đối tượng có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc hoặc có kiến thức cơ bản về kế toán tài chính

Nội dung chương trình học Chứng chỉ DipIFR:

Chương trình học đề cập đến báo cáo tài chính quốc tế và cách áp dụng lần đầu tiên về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Các lĩnh vực chủ đề then chốt của chương trình:

Các định chế

 1. Cơ cấu của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)
 2. Quá trình thiết lập tiêu chuẩn
 3. Vai trò của Ủy ban Thuyết minh báo cáo tài chính quốc tế
 4. Tiến độ hòa nhập quốc tế
 5. Khung Chuẩn bị và trình bài báo cáo tài chính của IASB
 6. Các áp dụng đầu tiên của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

Các yếu tố của báo cáo tài chính

 1. Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 2. Tài sản vô hình
 3. Lợi thế thương mại
 4. Tài sản lưu động bao gồm hàng tồn kho
 5. Hợp đồng xây dựng
 6. Nợ phải trả
 7. Công cụ tài chính
 8. Dự phòng
 9. Lợi ích trong thời gian làm việc và sau khi nghỉ việc
 10. Kế toán thuế
 11. Kế toán cho nông nghiệp
 12. Thanh toán bằng cổ phần
 13. Thăm dò và đ1nh giá tài nguyên khoáng sản

Trình bày và công bố thông tin bổ sung

 1. Các sự kiện sau ngày chốt bảng cân đối kế toán
 2. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 3. Công bố của các bên liên quan
 4. Báo cáo tài chính tạm thời
 5. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại hối
 6. Báo cáo theo từng bộ phận

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp độc lập

 1. Báo cáo thu nhập và ngừng hoạt động
 2. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp hợp nhất và liên doanh

 1. Định nghĩa của các công ty con, đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 2. Loại trừ từ báo cáo hợp nhất
 3. Chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 4. Hoạch toán vốn chủ sở hữu
 5. Hợp nhất tỷ lệ và liên doanh

Nội dung chương trình học bằng tiếng Anh có thể tham khảo tại đây.

Thông tin về kỳ thi Chứng chỉ DipIFR

 • 2 kỳ thi / năm: tháng 6 & tháng 12
 • Thời lượng: 195′
 • Hình thức thi: trên giấy, tại các trung tâm thi của ACCA
 • Điểm đậu: 50%
 • Cấu trúc bài thi:
Phần A: 1 câu hỏi tài chính kế toán (dành cho điều chỉnh công ty riêng lẻ hoặc tập đoàn) 40 điểm
Phần B: 3 câu hỏi tình huống đề cập đến các chuẩn mực kế toán  60 điểm
Tổng cộng  100 điểm
 • Thời hạn nộp hồ sơ & đóng lệ phí thi Chứng chỉ DipIFR:
  • Sớm nhất có thể trước 30/4 cho kỳ thi tháng 6
  • Sớm nhất có thể trước 16/10 cho kỳ thi tháng 12

Thông tin cụ thể về thời hạn xem tại đây.

* Hồ sơ đăng ký mà không đóng phí trước thời hạn sẽ bị hủy bỏ.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321